Arvoteosmyynti

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta hankkiessasi Arvoteoksia kauttamme ja asiakassuhdetta hoitaessamme ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri on Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksen EU 2016/679 (EU:n Yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.

1. Rekisterinpitäjä

Werner Söderström Osakeyhtiö
Katuosoite: Lönnrotinkatu 18 A, 00120 HELSINKI
Postiosoite: PL 1259, 00101 Helsinki
Y-tunnus: 0599340-0
Puh. 010 5060 100

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Werner Söderström Osakeyhtiö
Suvi Gardemeister
PL 1259, 00101 HELSINKI
Puh. 010 5060 100

3. Rekisterin nimi
Werner Söderström Osakeyhtiö asiakasrekisteri;
Arvoteos eli edustajamyynnin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään Arvoteosmyynnin palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen, asiakkaan tunnistamiseen, asiakaspalveluun ja yhteydenpitoon sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon; henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen.
 • Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
 • Tietoja käytetään vain tietojen alkuperäiseen tarkoitukseen
 • Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen, seuraamiseen ja selvittämiseen.
 • Lisäksi tietoja voidaan käsitellä lain mukaisten velvoitteiden hoitamiseksi.
 • Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Bonnier-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Werner Söderström Osakeyhtiö säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi. Vanhentuneita ja tarpeettomia tietoja ei säilytetä. Werner Söderström Osakeyhtiö pyrkii huolehtimaan henkilö- ja asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Anonymisoidun tai tilastollisen tiedon säilyttämistä ei rajoiteta.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakkaan yksilöintitiedot, kuten nimi, asiakasnumero, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen syntymäaika tai –vuosi, henkilötunnus
 • asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten tilaamisaika ja –tapa, peruutus-, palautus- ja ostotiedot sekä maksuihin liittyvät tiedot sisältäen mm. ostomieltymyksiin ja ostohyvityksiin liittyvät tiedot
 • palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot sekä
 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

7. Tietolähteet

Rekisterin jäsentiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa sekä palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena. Rekisterin jäsentietoja kerätään sähköpostimarkkinoinnilla, verkkosivujen lomakkeilla ja markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen yhteydessä henkilön suostumuksella.

Rekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään mahdollisesti Väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

8. Tietojen luovutukset

Werner Söderström Osakeyhtiö voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot Werner Söderström Osakeyhtiön valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot Werner Söderström Osakeyhtiön logistiikka,- laskutus-, luotonvalvonta ja osoiterekisteripäivityksiä tekeville alihankkijoille, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoa ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin tietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteet

Werner Söderström Osakeyhtiön henkilö- ja asiakastiedot on tallennettu digitaaliseen asiakastietorekisteriin ja lisäksi paperille tulostettuna. Henkilö- ja asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä Werner Söderström Osakeyhtiön asiakas- ja henkilötietoja.

Henkilö- ja asiakastiedot, niiden käsittely sekä asiakastietorekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla asian mukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä, tunnistettavalla ja tunnistettavissa olevalla yksityishenkilöllä on EU:n Yleisen tietosuoja-asetuksen 3. Luvun mukaisesti omien henkilötietojen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus:

 • Tarkastaa käsitteleekö Werner Söderström Osakeyhtiö henkilöä koskevia tietoja
 • Tarkastaa, mitä tietoja Werner Söderström Osakeyhtiö käsittelee voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi lain mukaan tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle Tietopyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Werner Söderström Osakeyhtiön toimipisteessä (kts. kohta ’Yhteystiedot tietosuoja-asioissa’).
 • Pyytää tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista.
 • Kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
 • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen luovuttaminen ja julkaiseminen yhteystietopalveluihin.
 • Peruuttaa jo annettu suostumus tai muuttaa annettua suostumusta. Tässä tapauksessa Werner Söderström Osakeyhtiö ei välttämättä voi tarjota kaikkia tai mitään Palveluja henkilölle.

Jos Werner Söderström Osakeyhtiö on henkilön mielestä toiminut tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, henkilöllä on oikeus reklamoida asiasta Werner Söderström Osakeyhtiölle. Henkilö voi myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Lisäksi henkilö voi tehdä valituksen viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. Kustannusosakeyhtiö Tammen yhteystiedot reklamaatioita tai valitusta varten ovat tämän tietosuojalausunnon lopussa.

11. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin. Euroopan Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on Werner Söderström Osakeyhtiö (Y-tunnus 0599340-0).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot, tarkastuspyynnöt ja tiedustelut:

Werner Söderström Osakeyhtiö
Tietosuoja-asiat
PL 410
00101 Helsinki
tietosuoja @ wsoy.fi (huom! poista välilyönnit osoitteesta)
Ota yhteyttä lomakkeella

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutettu
Ratapihantie 9, 6 krs
00520 Helsinki
tietosuoja @ om.fi (huom! poista välilyönnit osoitteesta)

Viestintävirasto
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki
kirjaamo @ viestintavirasto.fi (huom! poista välilyönnit osoitteesta)