Werner Söderström Osakeyhtiö rekrytointiportaali

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta hakiessasi meiltä työpaikkaa tai jättäessäsi avoimen työhakemuksen ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri on Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksen EU 2016/679 (EU:n Yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.

 1. Rekisterinpitäjä
  Werner Söderström Osakeyhtiö
  Katuosoite: Lönnrotinkatu 18 A, 00120 HELSINKI
  Postiosoite: PL 1259, 00101 Helsinki
  Y-tunnus: 0599340-0
  Puh. 010 5060 100
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Werner Söderström Osakeyhtiö
  Hanna Tuhkanen
  PL 1259, 00101 HELSINKI
  Puh. 010 5060 100
 3. Rekisterin nimi
  Werner Söderström Osakeyhtiö rekrytointiportaali
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  1. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään työnhakijan tunnistamiseen, yhteydenpitoon ja työnhakijan arviointiin.
  2. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
  3. Tietoja käytetään vain tietojen alkuperäiseen tarkoitukseen
  4. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen, seuraamiseen ja selvittämiseen.
  5. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä lain mukaisten velvoitteiden hoitamiseksi.
  6. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Bonnier-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti.
 5. Henkilötietojen säilyttämisaika
  Werner Söderström Osakeyhtiö säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi tai enintään kaksi vuotta hakemuksen jättämisestä. Vanhentuneita ja tarpeettomia tietoja ei säilytetä. Werner Söderström Osakeyhtiö  pyrkii huolehtimaan henkilö- ja asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Anonymisoidun tai tilastollisen tiedon säilyttämistä ei rajoiteta.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  1. työnhakijan yksilöintitiedot, kuten nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
  2. työnhakijan arviointiin liittyen rekisteri sisältää tietoja kuten äidinkieli, muu kielitaito, koulutusaste, lisätiedot koulutuksesta, työkokemus vuosina, palkkatoive ja työnhakijan kirjoittama hakemusteksti sekä liitetiedostot kuten CV. Rekisteriin tallentuvat myös rekrytointiportaalin kautta käyty viestienvaihto.
  3. mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.
 2. Tietolähteet
  Rekisterin jäsentiedot saadaan työhakemuksen syntyessä ja jatkuessa sekä palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena.
 3. Tietojen luovutukset
  Werner Söderström Osakeyhtiö voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa työhakuprosessiin liittyen viranomaiselvityksiä tai psykologista arviointia varten. Työpaikkailmoitusten yhteydessä mainitaan erikseen, jos em. selvityksiä tarvitaan. Tietoa ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 4. Rekisterin tietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteet
  Werner Söderström Osakeyhtiö rekrytointiportaalin henkilötiedot on tallennettu digitaaliseen asiakastietorekisteriin. Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä työnhakijoiden henkilötietoja. Tällaisia työntekijöitä ovat rekrytointipäätöksen tekijät sekä henkilöstöhallinto.

  Henkilötiedot, niiden käsittely sekä asiakastietorekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla asianmukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.
 1. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä, tunnistettavalla ja tunnistettavissa olevalla yksityishenkilöllä on EU:n Yleisen tietosuoja-asetuksen 3. Luvun mukaisesti omien henkilötietojen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus:

  Tarkastaa käsitteleekö Werner Söderström Osakeyhtiö henkilöä koskevia tietoja

  Tarkastaa, mitä tietoja Werner Söderström Osakeyhtiö käsittelee voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi lain mukaan tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle Tietopyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Kustannusosakeyhtiö Werner Söderström Osakeyhtiö toimipisteessä (kts. kohta ’Yhteystiedot tietosuoja-asioissa’).

  Pyytää tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista.

  Kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

  Kieltää henkilö- ja yhteystietojen luovuttaminen ja julkaiseminen yhteystietopalveluihin.

  Peruuttaa jo annettu suostumus tai muuttaa annettua suostumusta. Tässä tapauksessa Werner Söderström Osakeyhtiö ei välttämättä voi tarjota kaikkia tai mitään Palveluja henkilölle.

Jos Werner Söderström Osakeyhtiö on henkilön mielestä toiminut tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, henkilöllä on oikeus reklamoida asiasta Werner Söderström Osakeyhtiölle. Henkilö voi myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Lisäksi henkilö voi tehdä valituksen viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. Werner Söderström Osakeyhtiö yhteystiedot reklamaatioita tai valitusta varten ovat tämän tietosuojalausunnon lopussa.

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin. Euroopan Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on Werner Söderström Osakeyhtiö (Y-tunnus 0599340-0).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot, tarkastuspyynnöt ja tiedustelut:

Werner Söderström Osakeyhtiö
Tietosuoja-asiat
PL 41000101 Helsinki
Verkkoasiointi: https://tietosuoja.wsoy.fi/
Ota yhteyttä lomakkeella

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutettu
Ratapihantie 9, 6 krs
00520 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Viestintävirasto
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@viestintavirasto.fi